Programma's

Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma bestaat uit de volgende thema's:

  • Ruimtelijk beleid
  • Grondzaken
  • Economie, toerisme en natuur

Beoogde maatschappelijke effecten

Vanaf 2022 wordt ingezet op een versnelling van de woningbouw, gericht op het realiseren van in totaal 1900 woningen in de periode 2019-2030. Hiermee wordt beoogd te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners. Het verhogen van de woningbouwproductie in onze gemeente kan niet los worden gezien van de krapte op en dynamiek van de woningmarkt welke constante alertheid vereist en de bereidheid om indien nodig staand beleid aan te passen en nieuwe instrumenten in te zetten. Het is een markt die wij als Nieuwkoop niet kunnen veranderen; we kunnen er alleen zo goed mogelijk op anticiperen. Een aantal projecten is de afgelopen 2 jaar opgestart; in 2022 wordt de realisatie hiervan een belangrijke stap dichterbij gebracht.

Het jaar 2022 wordt het eerste uitvoeringsjaar van onze nieuwe Omgevingsvisie. En het jaar waarin op 1 juli zowel de Omgevingswet als de Wet Kwaliteitsborging Bouwen wordt ingevoerd. Tenminste, daar gaan we vooralsnog van uit. De Omgevingswet impliceert een andere rol voor initiatiefnemer, organisatie en gemeentebestuur. Dit betekent uitnodigingsplanologie in plaats van toelatingsplanologie en voorspraak in plaats van inspraak. In lijn met de Omgevingswet is ook een regionale aanpak voor grote thema's. Met de vaststelling van een aantal regionale strategieën is hiervoor in 2021 de basis gelegd.

In de Rijn- en Veenstreek is afgesproken om intensiever samen te werken op de grote maatschappelijke thema’s. Dit heeft geleid tot een strategische visie ‘de Groene Poort naar de Randstad, landschap als motor voor ontwikkeling’. Deze (flexibele) agenda vormt een aanbod aan onze samenwerkingspartners en geeft richting aan nieuw beleid. Het aanbod van de Rijn- en Veenstreek is opgenomen in de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energiestrategie. In 2022 worden deze strategische agenda’s vertaald naar concrete, integrale, uitvoeringslijnen.

Voor Holland Rijnland en Groene Hart NOVI-gebied wordt aanvullend gewerkt aan het opstellen van een landschapsstrategie. In de regio starten diverse pilotprojecten, specifiek gericht op landbouwtransitie en klimaatadaptatie. Het gaat dan om onze 'eigen' pilot inzake stikstof(verleaseplan), de regiodeal bodemdaling (met name het gebied Alphen - Nieuwkoop) en het nieuwe project Land van Ons (bij Kaag en Braassem). Het laatste project zal in 2022 starten. De andere projecten zijn reeds eerder opgestart maar lopen door in 2022.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen.

15.632.992

20,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26