Programma's

Sociaal domein

In het programma bevinden zich de volgende thema’s:

  • Zorg en Leefstijl
  • Werk en Inkomen
  • Vrije tijd en Cultuur
  • Onderwijs en Ontwikkeling
  • Vastgoed Sociaal Domein

Beoogde maatschappelijke effecten
Iedere inwoner van Nieuwkoop kan op een goede manier zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. Meedoen is het uitgangspunt. Of het nu gaat om Werk en Inkomen, sociale participatie of andere onderdelen van het sociaal domein. Om dit te bereiken is ook verbinding met andere beleidsterreinen, zoals wonen en ontwikkelen van de omgevingsvisie van belang. Mensen staan niet aan de kant. Meedoen versterkt de veerkracht en zelfregie van inwoners en daarmee de zelfredzaamheid. Voor iedere inwoner van onze gemeente is een passend aanbod van activiteiten, ondersteuning en zorg beschikbaar die gezondheid, vitaliteit en welzijn verhogen, die bijdragen aan zingeving, de mogelijkheid bieden vaardigheden te ontwikkelen en die leiden tot contact met dorpsgenoten. Jeugdigen groeien gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning bij werk en inkomen zijn verbonden, vindbaar en beschikbaar. Nieuwkoop is een krachtige en gezonde samenleving.

Ontwikkelingen sociaal domein
Als gevolg van de corona pandemie zijn in 2020 de aanbestedingen van Jeugdhulp en van Zorg en ondersteuning ingetrokken. In beide gevallen werden de aanbestedingen aanvankelijk met een jaar uitgesteld. In 2021 is -door diverse omstandigheden- de keuze gemaakt om voor de jeugd nog één jaar extra aangesloten te blijven bij de regio Holland Rijnland en daarna in Rijnstreek verband een nieuwe aanbesteding te doen. Dit proces zal plaatsvinden in 2022.

Voor de Wmo zijn in 2021 wel drie aanbestedingsprocedures doorlopen en voor de nieuwe Wet Inburgering zijn onderwijsinstellingen geselecteerd. Het jaar 2022 zal op die terreinen dan ook in het teken staan van de implementatie en het vormgeven van de samenwerkingsrelatie met de geselecteerde aanbieders. De indicering van de Wmo voorzieningen werd in 2021 door het uitstellen van de aanbesteding Zorg en ondersteuning nog een jaar door Team de Verbinding uitgevoerd. Dit zal in 2022 door de nieuwe opdrachtnemer worden gedaan. De doorontwikkeling van het gemeentelijk Team de Verbinding kan daarmee ook vorm krijgen.

Tenslotte zullen in 2022 de gevolgen van de coronacrisis verder duidelijk worden. Op het gebied van onder andere werk en inkomen, onderwijs, jongeren, ouderen en welzijn is in 2021 gewerkt aan maatregelen die de gevolgen van de pandemie kunnen verkleinen. Dit zal worden voortgezet in 2022.

Samenwerking verbonden partijen in 2022
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland met als doel het gezamenlijk werken aan maatschappelijke thema's, waaronder jeugdhulp en de decentralisatie van de maatschappelijke zorg.
  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG), met als doel het samenwerken op onderwerpen en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), de ambulancedienst en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.  
  • Regiotaxi Holland Rijnland voor het collectief vraagafhankelijk taxivervoer (CVV) voor mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van het reguliere OV. Toegankelijk voor iedereen. Mensen met een beperking kunnen via het Wmo-loket een kortingspas krijgen zodat ze niet meer betalen dan het reguliere OV-tarief.
  • Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus ).

Om de regionale werkzaamheden op het gebied van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken te kunnen waarborgen, is een Centrum Regeling Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem en Gemeente Nieuwkoop (Rijnvicus) opgericht. De afspraken over de uitvoering en de te behalen resultaten zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

29.769.194

39,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26