Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft aan hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening 2017 ex artikel 212 van de Gemeentewet staat in artikel 22 dat het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten opneemt bij de begroting en jaarstukken.

Voor de verschillende kapitaalgoederen zijn beheerplannen vastgesteld die periodiek worden geactualiseerd en worden vastgesteld door de gemeenteraad. Deze beheerplannen beschrijven onder andere het areaal, de staat van onderhoud, nieuw beleid en hoe dit areaal wordt onderhouden.

De openbare ruimte is het visitekaartje van onze gemeente. Het bepaalt mede of er sprake is van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. De kwaliteit van de woonomgeving beïnvloedt, bewust of onbewust, zelfs het gedrag van mensen. Bovendien blijkt dat de economische waarde van woningen mede afhankelijk is van de kwaliteit en uitstraling van het openbaar gebied.
Het duurzaam in stand houden van de kapitaalgoederen die onderdeel zijn van onze openbare ruimte, zoals wegen, civiele kunstwerken, riolering, openbaar groen, etc. is een essentieel onderdeel van onze verantwoordelijkheden.  

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26