Home

Algemeen

Dit hoofdstuk laat zien hoe de begroting 2022-2025 financieel is opgebouwd. Vertrekpunt is de door uw raad vastgestelde uitgangspuntennotitie 2022-2025 (UPN). Doel van dit hoofdstuk is het inzichtelijk maken van de afwijkingen die ten opzichte van de UPN zijn ontstaan. Deze afwijkingen zijn deels het gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de bijdragen aan verbonden partijen. Daarnaast zijn afwijkingen met de financiële effecten het gevolg van keuzes die het college bij het samenstellen van de begroting heeft gemaakt. In onderstaande tabel ziet u de grootste aanpassingen ten opzichte van de vastgestelde UPN. In de verschillende programma’s wordt meer gedetailleerd op de afwijkingen ingegaan.

Begroting

2022

2023

2024

2025

Stand UPN 2022-2025

468

476

564

993

Jeugdhulp

521

416

416

416

ICT beheerplan

729

339

343

362

Gemeentefonds (meicirculaire)

-2.033

-1.421

-1.088

-854

Personeelslasten

670

647

614

615

Rente

0

-200

78

18

Diverse

-572

-461

-336

-985

Begrotingssaldo

-218

-205

591

564

Afwijking scenario UPN rondom lasten jeugdzorg
In de UPN heeft uw raad besloten om scenario 3 aan te houden waarbij de lasten van de jeugdzorg genivelleerd worden tot de baten die worden ontvangen voor Jeugdzorg vanuit het Rijk. De ontwikkelingen van de meicirculaire en de brief vanuit het Rijk en de Toezichthouder, die pas na het opstellen van de UPN bekend waren, hebben ertoe geleid dat de lasten gelijkstellen aan de baten ten tijde van de UPN een irreëel beeld oplevert. Vandaar dat in deze begroting uitgegaan is van de reële lasten en opbrengsten zoals wij deze voorzien de komende jaren op jeugd. De koppeling met de baten van het Rijk zijn daarin los gelaten. Zichtbaar is wel dat de inkomsten vanuit het Rijk niet afdoende zijn om de stijgende lasten op jeugd komende jaren te dekken. Structureel komen we jaarlijks, ondanks de extra baten vanuit het Rijk, ongeveer één miljoen euro te kort op jeugd.

Verwerken ICT beheerplan
Uw raad heeft op 8 en 15 juli 2021 het ICT beheerplan voor de periode 2022-2025 vastgesteld. De financiële gevolgen zijn conform dat plan verwerkt in de begroting.

Meicirculaire
Zoals aangekondigd is in de begroting rekening gehouden met de meicirculaire. Per saldo levert deze in alle jaarschijven een voordeel op. Hierin zijn de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg meegenomen. Voor het jaar 2022 ontvangt onze gemeente € 1,3 miljoen vanuit het Rijk. In een brief van de Provincie Zuid-Holland (Toezichthouder) is aangegeven dat wij 75% van het ontvangen bedrag structureel mee mogen nemen in deze meerjarenbegroting.
Bij het schrijven en opstellen van deze begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire nog niet in beeld en derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

Ontwikkelingen herverdeling gemeentefonds
De mogelijke effecten van een herverdeling van het gemeentefonds zijn op dit moment niet verwerkt in deze begroting. De mogelijke impact van de herverdeling hebben wij wel meegenomen in de risicoparagraaf. Meegenomen dient te worden dat de negatieve impact van het gemeentefonds het structurele begrotingssaldo vanaf 2023 negatief zal beïnvloeden. Daarnaast zijn de landelijke discussies over het macrobudget en eventuele aanpassing van wettelijke kaders nog niet afgerond.

Personeelslasten incl. verwerking raadsvoorstel “Nieuwkoop Bouwt”
Uw raad heeft op 8 juli 2021 vastgesteld dat er nieuw team wordt gevormd rondom het project “Nieuwkoop Bouwt”. De financiële gevolgen zijn conform dat plan verwerkt.

Ontwikkeling rente
Voor de financiering van al lopende en nog te verwachten investeringen moet langlopende financiering worden aangetrokken. Hierdoor gaan de rentelasten stijgen. Deze financiering is na vaststelling van de UPN aangetrokken en de berekende rentelasten zijn verwerkt in deze begroting.
In de UPN werd uitgegaan dat in het begrotingsjaar 2023 het niet meer mogelijk zou zijn om de externe rentekosten volledig ten laste van de grondexploitaties te brengen. Echter doordat een afsluiting van een grondexploitatie verschoven is van 2022 naar 2023 betekent dit dat pas in begrotingsjaar 2024 de externe rentekosten niet meer volledig ten laste kunnen gaan van de grondexploitaties. Dit hebben wij verwerkt in deze begroting.

Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

 

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo

-218

-205

591

564

Begrotingssaldo incidenteel

-193

-1.294

-512

-480

Begrotingssaldo structureel

-25

1.089

1.103

1.044

De provincie heeft eind augustus een document verspreid waarin wordt aangegeven hoe de provincie in de rol van toezichthouder omgaat met de begrippen incidentele en structurele baten en lasten. Dat wijkt af van hoe die begrippen in het dagelijks gebruik worden gehanteerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26