Home

Bijlagen

Afkorting

Betekenis

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BDU

Brede doeluitkering

BIZ

Bedrijveninvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporing ambtenaar

BRP

Basisrioleringsplan

BRP

Basisregistratie Personen

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Taxivervoer

DB

Dagelijks bestuur

DIFTAR

Gedifferentieerde Tarieven

DSO

Digitale Stelsel Omgevingswet

DVO

DienstverleningsOvereenkomst

EMU

Economische Monetaire Unie

Ensia

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

FG

Functionaris Gegevensbescherming

GFT

Groente, fruit en tuinafval

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening Organisatie bij rampen en crisis

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijke Verkeers-en Vervoersplan

I&A

Informatievoorziening & Automatisering

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie en Communicatie technologie

IFLO

Financiën lokale en provinciale overheden

IKC

Integraal Kindcentrum

JGT

Jeugd en gezinsteam

KVS

Kostenverdeelstaat

MVA

Mater iele vaste Activa

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerend-zaakbelasting

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PIA

Privacy Impact Assessment

POH

Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg jeugd

R&T

Recreatie en Toerisme

RDOG

Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden

RES

Regionale Energie Strategie

RZB

Roerende Zaak Belasting

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude

SROI

Social Return On Investment

SVHW

Samenwerking Vastgoed, Heffing en Waardebepalen

TWO

Tijdelijke Werk Organisatie

UPN

UitgangsPuntenNotitie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VON

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

VSV

Vroegtijdige schoolverlaters

VVE

Vroeg en voorschoolse educatie

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Wbb

Wet bodembescherming

WDA

Woondiensten Aarwoude

Wet Fido

Wet Financiering Decentrale Overheid

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSN

Woonstichting Nieuwkoop

WSP

Werkgeversservicepunt

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26