Home

Bijlagen

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

988

1.741

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

603

87

119

119

119

119

0.10

Mutaties reserves

1.815

769

108

3.796

9

-272

3.1

Economische ontwikkeling

729

790

981

827

655

529

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.328

4.059

4.140

4.223

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

43

65

68

68

68

68

3.4

Economische promotie

115

165

197

75

70

70

5.5

Cultureel erfgoed

46

23

41

41

41

17

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

55

87

96

86

86

86

8.1

Ruimtelijke ordening

977

890

650

481

481

481

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven)

32.907

16.798

7.653

38.345

928

941

8.3

Wonen en bouwen

1.577

2.001

1.964

1.695

1.687

1.409

Subtotaal

42.183

27.475

16.017

49.756

4.144

3.448

2

Ruimtelijk beheer

4.708

14.009

140

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

1.210

650

631

554

402

385

2.1

Verkeer en vervoer

11.434

5.056

5.174

4.735

4.850

4.906

2.2

Parkeren

10

12

31

31

31

31

2.3

Recreatieve havens

2

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterweg

389

424

461

465

469

472

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.382

2.632

2.537

2.435

2.432

2.437

6.3

inkomensregelingen

1

1

58

58

58

58

7.2

Riolering

2.031

1.885

1.975

1.935

1.927

1.917

7.3

Afval

3.291

3.345

3.379

3.381

3.382

3.385

7.4

Milieubeheer

806

929

954

976

984

990

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

166

145

182

184

180

176

Subtotaal

26.430

29.088

15.522

14.754

14.715

14.757

3

Sociaal domein

10.995

13.672

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

310

-

960

-

105

211

1.2

Openbare orde en veiligheid

43

40

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

1.015

1.401

2.035

2.166

2.277

2.047

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.488

1.662

1.607

1.607

1.607

1.607

5.2

Sportaccommodaties

2.875

2.893

2.669

2.612

2.612

2.578

5.3

Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

88

333

150

150

150

150

5.4

Musea

70

78

78

93

93

93

5.5

Cultureel erfgoed

134

202

147

147

147

147

5.6

Media

461

511

475

475

475

475

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.067

4.451

12.560

12.533

11.540

11.192

6.2

Wijkteams

-

-

7

7

56

56

6.3

inkomensregelingen

7.634

6.109

5.151

5.132

5.132

4.929

6.4

Begeleide participatie

63

82

66

66

66

66

6.5

Arbeidsparticipatie

720

715

785

796

793

790

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.399

3.507

2.639

2.696

2.793

2.793

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.718

5.730

119

119

119

119

7.1

Volksgezondheid

1.986

2.362

2.168

2.168

2.160

2.160

Subtotaal

40.066

43.748

31.656

30.807

30.165

29.453

4

Bestuur en dienstverlening

9

-

-

-

-

-

0.1

Bestuur

1.878

2.670

2.003

1.879

1.879

1.879

0.2

Burgerzaken

1.772

2.201

2.172

1.794

1.789

1.789

0.10

Mutaties reserves

910

-40

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.811

1.620

1.758

1.779

1.779

1.779

1.2

Openbare orde en veiligheid

477

565

489

489

489

489

Subtotaal

6.857

7.016

6.422

5.941

5.936

5.936

5

Bedrijfsvoering

1.560

4.161

-

-

-

-

0.4

Overhead

9.702

9.051

9.369

8.869

9.277

9.918

0.10

Mutaties reserves

15

-

-

-

-

-

Subtotaal

11.277

13.212

9.369

8.869

9.277

9.918

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.8

Overige baten en lasten

597

302

476

426

263

263

0.5

Treasury

31

105

105

105

383

323

0.61

OZB woningen

302

289

295

297

301

305

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

7

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

375

500

-

-

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-217

946

735

-64

28

Subtotaal

1.312

979

1.822

1.563

883

919

Saldo van de lasten

128.125

121.518

80.808

111.690

65.120

64.431

Baten

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-88

-

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-153

-52

-52

-52

-52

-52

0.64

Belastingen overig

-33

-32

-32

-32

-32

-32

0.10

Mutaties reserves

-2.243

-1.296

-1.101

-577

-564

-136

3.1

Economische ontwikkeling

-58

-

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.328

-4.059

-4.140

-4.223

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-40

-39

-39

-39

-39

-39

8.1

Ruimtelijke ordening

-213

-66

-139

-56

-56

-56

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-34.504

-16.752

-7.644

-42.352

-920

-934

8.3

Wonen en bouwen

-1.065

-1.305

-1.207

-880

-1.108

-828

Subtotaal

-40.725

-23.601

-14.354

-48.211

-2.771

-2.077

2

Ruimtelijk beheer

-593

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-7.097

-686

-655

-99

-97

-95

2.1

Verkeer en vervoer

-1.032

-610

-611

-611

-611

-611

2.2

Parkeren

-25

-24

-24

-24

-24

-24

2.3

Recreatieve havens

-5

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

-87

-73

-73

-73

-73

-73

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-14

-114

-45

-45

-45

-45

7.2

Riolering

-2.838

-2.867

-2.902

-2.865

-2.865

-2.865

7.3

Afval

-4.050

-4.100

-4.335

-4.341

-4.340

-4.340

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-228

-161

-171

-171

-171

-171

Subtotaal

-15.969

-8.641

-8.822

-8.235

-8.232

-8.230

3

Sociaal domein

0.1

Bestuur

-

-4

-4

-4

-4

-4

0.10

Mutaties reserves

-969

-1.158

-1.275

-1.668

-799

-206

4.2

Onderwijshuisvesting

-68

-41

-107

-107

-107

-107

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-311

-365

-364

-364

-364

-364

5.2

Sportaccommodaties

-901

-1.051

-1.141

-1.141

-1.141

-1.141

5.3

Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-10

-

-

-

-

-

5.4

Musea

-35

-

-

-

-

-

5.6

Media

-53

-73

-15

-15

-15

-15

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-133

-167

-447

-452

-428

-415

6.3

inkomensregelingen

-6.824

-4.393

-3.777

-3.777

-3.777

-3.574

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-138

-111

-111

-111

-111

-111

Subtotaal

-9.442

-7.363

-7.241

-7.639

-6.746

-5.937

4

Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

-

-65

-65

-65

-65

-65

0.2

Burgerzaken

-295

-241

-239

-239

-239

-239

0.10

Mutaties reserves

-178

-750

-363

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-68

-

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

-7

-10

-10

-10

-10

-10

Subtotaal

-548

-1.066

-677

-314

-314

-314

5

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

-317

-218

-212

-212

-212

-212

0.10

Mutaties reserves

-222

-203

-216

-12

-12

-12

Subtotaal

-539

-421

-428

-224

-224

-224

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

-768

-533

-485

-485

-485

-485

0.61

OZB woningen

-6.540

-6.903

-7.068

-7.068

-6.903

-6.903

0.62

OZB niet-woningen

-1.172

-1.269

-1.306

-1.306

-1.193

-1.193

0.64

Belastingen overig

-692

-686

-154

-154

-154

-154

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.065

-37.453

-39.173

-38.052

-37.844

-38.014

0.10

Mutaties reserves

-

-

-960

-

-250

-900

Subtotaal

-44.237

-46.844

-49.146

-47.065

-46.829

-47.649

Saldo van de baten

-111.460

-87.936

-80.668

-111.688

-65.116

-64.431

Saldo

Nr.   Programma

Nr.   Taakveld

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

901

1.741

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

450

35

66

66

66

66

0.64

Belastingen overig

-33

-32

-32

-32

-32

-32

0.10

Mutaties reserves

-429

-527

-994

3.218

-556

-408

3.1

Economische ontwikkeling

671

790

981

827

655

529

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3

26

28

28

28

28

3.4

Economische promotie

115

165

197

75

70

70

5.5

Cultureel erfgoed

46

23

41

41

41

17

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

55

87

96

86

86

86

8.1

Ruimtelijke ordening

765

824

512

425

425

425

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-1.597

46

8

-4.007

8

8

8.3

Wonen en bouwen

512

696

758

814

579

581

Subtotaal

1.459

3.874

1.661

1.541

1.370

1.370

2

Ruimtelijk beheer

4.115

14.009

140

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-5.887

-37

-23

455

305

290

2.1

Verkeer en vervoer

10.402

4.447

4.563

4.124

4.239

4.295

2.2

Parkeren

-15

-12

8

8

8

8

2.3

Recreatieve havens

-2

-6

-6

-6

-6

-6

2.4

Economische havens en waterweg

303

351

389

392

396

399

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.367

2.518

2.492

2.390

2.387

2.392

6.3

inkomensregelingen

1

1

58

58

58

58

7.2

Riolering

-807

-981

-926

-930

-938

-948

7.3

Afval

-759

-755

-956

-959

-959

-955

7.4

Milieubeheer

806

929

954

976

984

990

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-62

-16

11

14

9

5

Subtotaal

10.462

20.448

6.704

6.522

6.483

6.528

3

Sociaal domein

10.995

13.672

-

-

-

-

0.1

Bestuur

-

-4

-4

-4

-4

-4

0.10

Mutaties reserves

-659

-1.158

-315

-1.668

-694

4

1.2

Openbare orde en veiligheid

43

40

40

40

40

40

4.2

Onderwijshuisvesting

947

1.360

1.928

2.058

2.169

1.939

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.177

1.296

1.243

1.243

1.243

1.243

5.2

Sportaccommodaties

1.974

1.842

1.528

1.471

1.471

1.437

5.3

Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

78

333

150

150

150

150

5.4

Musea

35

78

78

93

93

93

5.5

Cultureel erfgoed

134

202

147

147

147

147

5.6

Media

408

438

460

460

460

460

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.935

4.284

12.113

12.081

11.112

10.777

6.2

Wijkteams

-

-

7

7

56

56

6.3

inkomensregelingen

810

1.716

1.374

1.355

1.355

1.355

6.4

Begeleide participatie

63

82

66

66

66

66

6.5

Arbeidsparticipatie

720

715

785

796

793

790

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.261

3.396

2.528

2.585

2.682

2.682

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.718

5.730

119

119

119

119

7.1

Volksgezondheid

1.986

2.362

2.168

2.168

2.160

2.160

Subtotaal

30.625

36.384

24.415

23.167

23.418

23.514

4

Bestuur en dienstverlening

9

-

-

-

-

-

0.1

Bestuur

1.878

2.605

1.938

1.814

1.814

1.815

0.2

Burgerzaken

1.477

1.960

1.934

1.555

1.550

1.550

0.10

Mutaties reserves

732

-790

-363

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.743

1.620

1.758

1.779

1.779

1.779

1.2

Openbare orde en veiligheid

470

555

479

479

479

479

Subtotaal

6.309

5.950

5.746

5.627

5.622

5.623

5

Bedrijfsvoering

1.560

4.161

-

-

-

-

0.4

Overhead

9.385

8.833

9.157

8.657

9.066

9.706

0.10

Mutaties reserves

-207

-203

-216

-12

-12

-12

Subtotaal

10.738

12.791

8.941

8.645

9.054

9.694

6

Algemene dekkingsmiddelen

0.8

Overige baten en lasten

597

302

476

426

263

263

0.5

Treasury

-737

-428

-380

-380

-102

-162

0.61

OZB woningen

-6.239

-6.614

-6.773

-6.770

-6.602

-6.598

0.62

OZB niet-woningen

-1.172

-1.269

-1.306

-1.306

-1.193

-1.193

0.64

Belastingen overig

-692

-686

-154

-154

-154

-154

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.065

-37.453

-39.173

-38.052

-37.844

-38.014

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

7

-

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

375

500

-960

-

-250

-900

0.11

Resultaat van de rekening van

-

-217

946

735

-64

28

Subtotaal

-42.926

-45.865

-47.324

-45.501

-45.946

-46.730

Totaal Saldo

16.667

33.582

143

1

1

-1

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26