Home

Bijlagen

Programma

Gebeurtenis / Situatie

Mogelijke effect(en)

Behee  Beheersmaatregelen

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingswet

Vermindering van leges, wegvallen van werkzaamheden, ontstaan nieuwe werkzaamheden. 

Formatie aanpassen

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

Vermindering van leges, wegvallen van werkzaamheden, ontstaan nieuwe werkzaamheden.

Dekking uit overige begroting, aanpassen organisatie

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Verlies op grondexploitaties

Afboeken van boekwaarde grondexploitaties ten laste van Algemene Reserves

Ontwikkelingen proactief blijven volgen. Met name de gemaakte kosten en het verloop van de gronduitgifte. Jaarlijks wordt bij de actualisatie van de grondexploitaties het risicobedrag vanuit het grondbedrijf bepaald en toegelicht.

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Gevolgen voor grondexploitaties en projecten van aangescherpte rekenregels gecumuleerd
geluid voor woningbouw. De gemeente Nieuwkoop ligt onder de aanvliegroutes van Schiphol en de rijksoverheid wil (groei)perspectief blijven bieden aan de luchthaven. Dit betekent dat het bouwen van woningen mogelijk nog verder wordt beperkt en Nieuwkoop min of meer 'op slot' gaat. Een en ander is afhankelijk van de ministeriële keuzes die worden gemaakt met de  Luchtvaartnota 2020-2050 en de aanvullingsregeling Geluid Omgevingswet.

Afboeken van boekwaarde grondexploitaties/projecten ten laste van Algemene Reserves

Ontwikkelingen proactief blijven volgen. En waar mogelijk de belangen van Nieuwkoop naar voren brengen op regionaal en nationaal niveau.

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Na het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (eind mei 2019) is sprake van een nieuwe realiteit: nieuw generiek stikstofbeleid en kaders van Rijk en provincie, en maatwerkoplossingen op gebieds- en projectniveau. 

Langere doorlooptijd projecten, extra kosten en in het ongunstigste scenario annulering. Dit leidt tot afboeken van boekwaarden projecten en het vervallen van opbrengsten en positieve resultaten

De stifstofproblematiek moet nadrukkelijk worden betrokken bij planontwikkeling. Voor initiatieven die stikstof uitstoten worden berekeningen gemaakt en zijn onderzoek en maatregelen noodzakelijk. 

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Met het opzetten van team Woningbouw 

De versnelling van de woningbouwontwikkeling komt pas later op gang. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een doorbelasting van directe en overheadkosten naar de grondexploitaties. Wanneer de formatie nog niet compleet is compenseerd het niet ontstaan van salarislasten de begrote doorbelasting voor directe kosten, voor de begrote doorbelasting van overhead geldt dit niet. Dit geeft een negatief resultaat bij de Jaarrekening. 

Doormiddel van een wervingscampagne zal geprobeerd worden de vacatures zo snel mogelijk te vervullen met goede medewerkers.

2. Ruimtelijk beheer

Burgers onnodig benadeeld door onvoldoende onderhoud infrastructuur, riolering etc.

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Uitvoeren van het onderhoud van de infrastructuur volgens CROW richtlijnen en uitvoeren inspecties en wegenschouw

2. Ruimtelijk beheer

Calamiteiten openbare ruimte

Schadeclaim

Uitvoeren van het onderhoud van de infrastructuur volgens CROW richtlijnen en uitvoeren inspecties en wegenschouw

2. Ruimtelijk beheer

Schade bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden door de gemeente aan particuliere eigendommen

Schadeclaims

Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering.
Opleiding en training van medewerkers

2. Ruimtelijk beheer

Uitvoering gladheidbestrijding niet conform de zorgplicht

Schadeclaims

Actualiseren van het actieplan gladheidbestrijding. Opleiding en training van de medewerkers. Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering

2. Ruimtelijk beheer

Verkeersongevallen en toename van verkeersslachtoffers, bij onjuiste verkeersmaatregelen

Schadeclaims

Opleiding van medewerkers. Brede toetsing van verkeersplannen en verkeersbesluiten

2. Ruimtelijk beheer

Onevenredige vorstschade aan wegen bij extreme winters

Extra kosten aan onderhoud wegen

Adequaat uitvoeren van onderhoud wegen volgens beheerplan en voorkomen van achterstallig onderhoud

2. Ruimtelijk beheer

Wateroverlast bij hevige regenval vanwege onvoldoende doorstroming of bergingscapaciteit

Schadeclaims en herstelkosten

Adequaat uitvoering van het beheer van de riolering. Zorgen dat de capaciteit van het rioolstelsel voldoet aan de normen. Uitvoering regulier onderhoud waterpartijen. Tijdig uitvoeren baggerwerkzaamheden

2. Ruimtelijk beheer

Schade of letsel door gebruik van speelvoorzieningen

Schadeclaims

Uitvoeren jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen en uitvoeren kwartaalschouw. Gebreken aan speelvoorzieningen direct verhelpen

2. Ruimtelijk beheer

Schade en letsel bij personeel bij gebruik van machinale gereedschappen

Schadeclaims

Uitvoering verplichte keuring van machines en apparatuur, uitvoering maatregelen RI&E, opleiding en training (instructies) van medewerkers

2. Ruimtelijk beheer

Dierziekten en in relatie hiermee risico's voor de volksgezondheid

Geneeskundige kosten, schadeclaims

Adequaat verwijderen dode dieren uit de openbare ruimte en voorlichting bij uitbraak van dierziekte

3. Sociaal domein

Marktontwikkelingen bouwsector

Hogere investeringslasten ontwikkeling IKC's

Sturen op kosten tijdens ontwerpproces en strategische keuzes aanbestedingsstrategie. Op dit moment wordt de bouwbegeleiding aanbesteed voor alle 3 nog te ontwikkelen IKC's. Waar we niet helemaal grip op hebben zijn de wensen in de samenleving. 

3. Sociaal domein

Risico's Jeugdwet

De kosten voor jeugdhulp die in de begroting zijn opgenomen zijn op basis van de optimistische raming / besparingsmogelijkheden van de quick scan die door bureau Rebel is berekend bij een populatiebekostiging. Mogelijk dat we niet uitkoment met deze ramingen. 

We hebben diverse beheersmaatregelen waarlangs we de kosten proberen te beperken. Aan de hand van de met Adri van Montfoort ontwikkelde methode kijken we kritisch naar de duurste casussen. Daarnaast werken we aan preventie door bijvoorbeeld de sociaal pedagogische begeleiding op scholen. Lichtere opvoedvragen worden daar opgepakt. Ernstige vragen worden eerder gesignaleerd. Ook met gezinsbuddy en  reset worden kwetsbare gezinnen ondersteunt om eerder duurdere vormen van zorg af te schalen en mensen beter te begeleiden. Dat moet er toe leiden dat de startfoto aan het begin van de aanbesteding (die de basis vormt voor de aanbesteding per 2023) realistisch maar ook wel scherp is. 

3. Sociaal domein

Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing en abonnementstarief

Toename aanvragen en toekenningen voorzieningen Wmo

Monitoren kostenontwikkeling

3. Sociaal domein

Niet in aanmerking komen voor compensatie regeling Participatiewet bij overschrijding boven de 7,5% van het Buigbudget. Daaarnaast is het eigen risico voor een tekort op het buigbudget voor de helft afgeraamd

Hogere bijdrage gemeente

Met Rijnvicus en Nieuwkoop werkt en de statushoudersbegeleiders sturen we veel en nadrukkelijk op de begeleiding naar werk. Niet iedereen die in de bijstand zit is in staat om betaald te werken. Maar werken is altijd het uitgangspunt. 

3. Sociaal domein

Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk 

Hogere bijdrage ivm hogere uitvoeringskosten Rijnvicus of meer mensen in beschut werk

Weerstandsvermogen

4. Bestuur en dienstverlening

Verhoging van de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen of negatief rekeningresultaat dat niet binnen het eigen vermogen van de GR opgevangen kan worden

Hogere lasten gemeente

Weerstandsvermogen voor incidentele verliezen, structurele tekorten opvangen in begroting, strikter toezicht op de gemeenschappelijke regelingen

4. Bestuur en dienstverlening

Geen goedkeurende accountantsverklaring

Negatieve publiciteit, intensivering toezicht

Interne controle, nadruk op financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van processen, risicoanalyse, opvolging aanbevelingen accountant

4. Bestuur en dienstverlening

1x per 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan ertoe leiden dat wethouders aftreden. Dit leidt tot een wachtgelduitkering van maximaal 3 jaar en 2 maanden (hoofdregel). Ook kan een wethouder tussentijds opstappen. In een extreme situatie treedt het gehele college af. 

Grote uitgaven aan wachtgelden voor voormalig wethouders. 

Outplacementtraject. Daarnaast is het belangrijk  dat een startend wethouder een terugkeergarantie (politiek verlof) afspreekt bij de voormalige werkgever. 

4. Bestuur en dienstverlening

Administratieverlichting, waardoor minder persoonsdocumenten nodig zijn

Verminderde legesopbrengsten

Dekking uit overige begroting, aanpassen organisatie

4. Bestuur en dienstverlening

Negatieve publiciteit

Verlies draagvlak inwoners

Continue actieve omgevingsanalyse, optimaal gebruik communicatiemiddelen, actualiseren persbeleid en social media strategie

4. Bestuur en dienstverlening

Ingelaste verkiezingen Tweede Kamer

Extra kosten en inzet organisatie door ingelaste verkiezingen

Dekken binnen de begroting of ondervangen door weerstandsvermogen

4. Bestuur en dienstverlening

Fouten in de registratie GBA / Persoonsdocumenten door toedoen nalatigheid gemeente

Diverse problemen voor burgers, waardoor mogelijke claims worden ingediend

Op peil houden en communiceren AO

4. Bestuur en dienstverlening

Ontvreemden/zoekraken identiteitsdocumenten

Imagoschade, Identiteitsfraude, Claims door gedupeerde burgers

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, 

4. Bestuur en dienstverlening

Overval

Ontvreemden kas-en/of kluisgeld, materiele en immateriële schade personeel

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, verzekering, beleid en protocollen agressiebeheersing

5. Bedrijfsvoering

Kosten en claims na ramp

De gemeente kan voor kosten komen te staan na bijvoorbeeld overstromingen, vliegtuigongeval, grote brand.  

Aanscherpen procedures rampenorganisatie en regelmatig oefenen en ondervangen door weerstandsvermogen.

5. Bedrijfsvoering

Afwijken van inkoop en aanbestedingsbeleid

Claims, imagoschade en nietigverklaring

Actieve toetsing op bestedingen > 20.000 euro

5. Bedrijfsvoering

Uitval technische voorzieningen (ict ruimtes, bekabeling, datalijnen).

Organisatie kan niet werken, gedeelte dienstverlening kan stil vallen, imagoschade

Contractuele (SLA) afspraken over herstel met leveranciers
Procedure

Toelichting Beheersmaatregelen:
Om gehele redundatie (de gehele ICT dubbel inrichten) te realiseren zal dit leiden tot een fikse stijging van ICT kosten.
Per onderdeel wordt een afweging gemaakt tussen risico en impact.

5. Bedrijfsvoering

In werking treding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming

Blijven werken aan aantoonbare compliantness AVG. Er is daarnaast een procedure meldplicht datalekken vastgesteld. Met bewerkers van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten. 

5. Bedrijfsvoering

Informatiebeveiligingsincident, digitale informatie onvoldoende toegankelijk, of digitale informatie wordt oneigenlijk gebruikt of verstrekt

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade, organisatie werkt niet efficiënt, schending van privacy

Informatiebeveiligingsbeleid. Opleiden personeel, sturing van ontwikkeling personeel naar wat nodig is voor de informatievoorziening, ondersteunen door techniek, ordenen informatie, ICT infrastructuur bestendig maken tegen inbreuk van buitenaf, processen op orde brengen, leveranciersmanagement strak inregelen.

5. Bedrijfsvoering

Leveranciers kunnen producten voor genoemde ontwikkelingen in het ict beheerplan niet snel genoeg leveren

Applicaties die niet optimaal functioneren, meerkosten voor tijdelijke oplossingen.

5. Bedrijfsvoering

Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade. Niet voldoen aan archiefwetgeving, Niet kunnen beantwoorden WOB verzoeken

Contracturele afspraken met externe partners.

5. Bedrijfsvoering

Moeite met werven goed gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt. Bij resterende financiële impact is een bedrag opgenomen voor de extra werving en selectiekosten die komen kijken bij de inzet van een searchbureau. 

Niet op korte termijn adequaat kunnen invullen van vacatures, waardoor voor langere tijd inhuur noodzakelijk is om de voorgang van werkzaamheden te borgen

Inzet gespecialiseerde searchbureaus. 

5. Bedrijfsvoering

De gemeente is eigen risicodrager voor de WW. In geval van afloop tijdelijke contracten kan dit leiden tot financiële verplichtingen. Daarnaast is door de invoering van het arbeidsrecht hier de verplichting bijgekomen tot het uitkeren van transitievergoedingen. 

WW-lasten omdat wij als overheidswerkgever eigen risicodrager voor de WW zijn. En lasten in de vorm van transitievergoedingen. Ook ontslag bij langdurige ziekte leidt tot toekenning van een transitievergoeding. 

6. Algemene dekkingsmiddelen

Te ontvangen dividend Alliander

Wij ontvangen geen dividend. 

Die zijn er in dit geval niet. 

6. Algemene dekkingsmiddelen

Verlaging van uitkering gemeentefonds

Lagere inkomsten

Ontwikkelingen volgen, laatste ramingen verwerken, incidenteel: opvangen binnen weerstandsvermogen en structureel: in evenwicht brengen uitgavenkant

 

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26