Programma's

Ruimtelijk beheer

Dit programma bevat de volgende thema’s:

  • Milieu
  • Beheer openbare ruimte

Beoogde maatschappelijke effecten
Onze inwoners mogen rekenen op een kwalitatief goede en veilige woonomgeving. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het woonplezier en het welzijn van onze inwoners. Een fijne woonomgeving verbindt onze inwoners en draagt bij aan de cohesie in de wijk.
Door de inwoners te betrekken bij de inrichting en het beheer van hun woonomgeving willen wij bereiken dat zij zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving.

Op dit moment spelen er diverse actuele thema’s die van invloed zijn op de openbare ruimte, zoals  klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzaamheid en biodiversiteit en bodemdaling. Een goede integratie van die thema’s in de beheerplannen dragen bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van onze inwoners.

Verkeersveiligheid is voor ons een speerpunt. Het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vormt een belangrijke basis om onveilige situaties aan te pakken en onder meer overlast en gevaar door doorgaand verkeer, waaronder vracht- en landbouwverkeer, aantoonbaar te verminderen.

Klimaatverandering vraagt om een adequate aanpak. Ook van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het nieuwe Gemeentelijke RioolbeheerPlan (GRP) legt hiervoor de basis. Door de uitgevoerde stresstesten is inzicht verkregen in de locaties waar wateroverlast, droogte en hitte knelpunten veroorzaken. In het GRP worden deze locaties vertaald naar maatregelen. Deze, maar ook andere maatregelen, moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering niet leiden tot meer overlast, bijvoorbeeld door wateroverlast en droogte of vermindering van de leefbaarheid van de openbare ruimte.

Met een meer natuurlijk en ecologische groenbeheer, willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame woonomgeving en een lokale verbetering van de biodiversiteit. Steeds meer zetten wij ons in om maaisel te gebruiken voor circulaire stromen, denk hierbij aan Bokasi, meelwormen en basis product voor bouwmaterialen.

Met een circulaire economie als stip op de horizon streven wij naar een drastische vermindering van de hoeveelheid afval. Met de inspanningen van onze inwoners hebben wij de doelstelling voor 2020 van 75% gehaald. Uit oogpunt van een duurzame samenleving streven wij er naar dit percentage verder te verhogen.

Samenwerking verbonden partijen
Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

  • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland;
  • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH);
  • Cyclus N.V.

Voor een toelichting, zie 3.6 Paragraaf verbonden partijen.

14.561.088

19,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 12:04:52 met de export van 11/12/2021 11:55:26